Naujiena

Ar mokyklos pasiruošusios najiems mokslo metams?

Netrukus mokiniai vėl pravers mokyklų duris, todėl labai svarbu, kad jiems būtų sudarytos saugios ir sveikos ugdymo sąlygos. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamento specialistai prieš prasidedant naujiems mokslo metams primena kai kuriuos sveikatos saugos reikalavimus.


Mokyklose baigti remonto darbai

Jeigu dar nepasibaigė remonto darbai mokykloje, tai patalpos, kuriose jie atliekami, turi būti izoliuotos nuo kitų patalpų, ten neturi būti mokinių.

Teritorijos tvarkingos ir saugios

Mokyklos, kurioje vykdomas 6–10 metų mokinių mokymas, sklype neturi būti nuodingųjų augalų – kukmedžių, rododendrų, paprastųjų pakalnučių ir kt. nuodingų augalų, kurių sąrašą galima rasti Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ priede.

Sportui skirtos aikštelės – padengtos saugiomis dangomis.

Kūno kultūros pratyboms naudojami įrenginiai – patikimai sutvirtinti, techniškai tvarkingi, išdėstyti saugiu atstumu, turi nekelti pavojaus mokinių sveikatai ir gyvybei.

Mokymosi patalpos – saugios

Mokymo klasėse ir kabinetuose stalai ir kėdės turi būti pritaikyti kiekvienam mokiniui, atitikti jų ūgį, kad sėdint laikysena būtų taisyklinga. Sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sąnarius turi būti sulenktos 90º kampu, visa pėda turi remtis į grindis; stalo aukštis turi būti toks, kad mokiniui dilbį padėjus ant stalo ranka per alkūnės sąnarį būtų sulenkta 90º kampu.

Naudojantis kompiuteriais, draudžiama prie vieno monitoriaus dirbti daugiau kaip vienam mokiniui,  nebent atliekamos trumpalaikės grupinės užduotys.

Mokymo klasėse ir kabinetuose turi būti užtikrinta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė, o tuose, kurie apšviečiami tiesioginiais saulės spinduliais – pakabintos užuolaidos, žaliuzės ar kitos apsaugos nuo saulės priemonės.

Gamtos mokslų kabinetuose, kuriuose atliekami tiriamieji darbai su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, neturi būti pavojingų cheminių medžiagų. Kitos cheminės medžiagos ar jų mišiniai laikomi paženklinti vaikams neprieinamose vietose, įrengta traukos spinta, tiekiamas šaltas vandentiekio vanduo, mokiniams skirtos asmeninės apsauginės priemonės.

Grindų aukščio pokyčiai turi būti pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva.

Mokyklos patalpos, įrenginiai ir kitas inventorius – turi būti visada švarūs.

Užtikrintas mokinių privatumas ir asmens higiena

Tualetuose kabinos turi būti įrengtos su rakinamomis ar užkabinamomis durimis. Tualeto patalpoje turi būti praustuvas ir niekada netrūkti asmens higienos priemonių – tualetinio popieriaus, muilo, vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvų.

Mokyklose ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai – saugūs

Jei mokykloje ugdomi ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio amžiaus vaikai ilgiau nei 4 val., jiems turi būti sudarytos sąlygos poilsiui (miegui), maitinimui.

Teritorijoje įrengta saugi, aptverta ne žemesne nei 1,5 m tvora, vaikų žaidimo aikštelė.

Ugdymo patalpose, kur yra galimybė pro atidaromus langus vaikams iškristi (palangės žemesnės nei 1,2 m nuo grindų), įrengti langų atidarymo ribotuvus, kurie apribotų lango atvėrimą iki ne didesnės kaip 10 cm angos ir vaikai negalėtų jų atidaryti.

Vaiko sveikatos pažymėjimai – tik elektroninėje erdvėje

 Mokiniai iki 18 metų vieną kartą per kalendorinius metus privalo pasitikrinti sveikatą. Informacija apie vaikų sveikatos pažymėjimus (forma Nr. 027-1/a) talpinama elektroninės sveikatos portale. Šią informaciją gali gauti tik turintys prisijungimą prie informacinės sistemos asmenys (tėvai, mokyklos specialistai), kurioje pateikiamos sveikatos pažymos apie profilaktinius vaikų sveikatos patikrinimus.

Mokyklos vadovui pavesta prievolė užtikrinti, kad ugdymo procese dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą mokiniai.

Nuo šių metų rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymui Nr. V-568 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“, mokiniams nebebus išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), kuria pateisinamas jų neatvykimas į ugdymo įstaigą dėl ligos.

Saugus ugdymo procesas

Pamokos pirmoje pamainoje turi būti pradedamos ne anksčiau kaip 8 val. ir ne vėliau kaip 9 val., o antroje pamainoje – pamokas pradėti atsižvelgiant į mokyklos galimybes, bet jas baigti ne vėliau kaip 19 val.

Per dieną 1 klasėje negali būti daugiau kaip 5 pamokos, 2–4 klasėse – 6 pamokos,
5–10 klasėse, gimnazijos I–IV klasėse – 7 pamokos.

Pertraukų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 10 min. Būtina viena ilgoji 30 min. pertrauka arba dvi pertraukos po 20 min., skirtos pietums. Pertraukoms per dieną 1–4 klasėse turi būti skiriama ne mažiau kaip 1 val. 10 min., 5–10 klasėse, I–IV gimnazijos klasėse – 1 val. 20 min.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Vilda Bajoriūnienė

Tel.  (8 659) 391 26

El. p. vilda.bajoriuniene@nvsc.lt


Paskutinį kartą redaguota: 2019-08-29 10:19