Teisinė informacija

Informacija apie Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“

Teisės aktai

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMU SAVIVALDYBĖSE , SĄVADAS:

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

LR SAM įsakymas „Dėl rekomenduojamų visuomenės sveikatos specialistų pareigybių steigimo savivaldybėse"

LR SAM įsakymas „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo"

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo"

LR SAM įsakymas „Dėl Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA, SĄVADAS:

LR SAM ir LR ŠMM įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“

LR SAM įsakymas „Dėl Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo"

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo"

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo"

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo"

LR SAM įsakymas „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas" patvirtinimo"

LR SAM įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos"

LR SAM įsakymas „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo"

LR SAM įsakymas „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo"

LR SAM įsakymas „Dėl Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo"

LR SAM įsakymas „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo"

LR SAM įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių"

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-31 17:03