Naujiena

Kas žinotina vaikų žaidimų aikštelių ir patalpų savininkams?

Vaikų žaidimų aikštelių, patalpų pagrindinius įrengimo viešosiose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.


Vaikų žaidimų aikštelių, patalpų pagrindinius įrengimo viešosiose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Už vaikų žaidimo aikštelių ar patalpų techninę priežiūrą ir šios higienos normos reikalavimų įgyvendinimą yra atsakingi jas eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys.       

Nepasitikėkite pigia žaidimų įranga, kurios gamintojas ar platintojas nepateikia saugą liudijančių sertifikatų

Vaikų žaidimų aikštelės ar vaikų žaidimų patalpų įranga yra skirta vaikams žaisti lauke ar patalpoje, individualiai ar grupėmis pagal savo žaidimo taisykles ar sampratą, kuri bet kuriuo metu gali pasikeisti. Įsigyjant žaidimų aikštelėms ar patalpoms skirtą įrangą bei smūgį silpninančią dangą, būtina reikalauti atitikties sertifikato ar gamintojo deklaracijos, liudijančios įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-4:2008, LST EN 1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014, LST EN 1177:2008 ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijų valstybine kalba.

Prieš pradedant naudoti naujai įrengtos žaidimų aikštelės ar patalpos turi būti patikrintos – įvertinta įrangos, dangos atitiktis minėtų Lietuvos standartų reikalavimams. Patikrinimą turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės, patalpų savininkas ar eksploatuotojas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

Žaidimų aikštelės ar žaidimų patalpų eksploatuotojo pareiga – nuolatinė priežiūra

Žaidimų aikštelės turi būti prižiūrimos ir valomos, žolė šienaujama, šiukšliadėžės teritorijoje reguliariai ištuštinamos. Jei žaidimų aikštelėse įrengtos smėlio dėžės, smėlis jose turi būti apsaugotas nuo užteršimo jas uždengiant. Smėlis keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal reikmes (esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis, laboratoriniais tyrimais nustačius askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų helmintų kiaušinių buvimą).

Žaidimų aikštelėje gerai matomoje vietoje turi būti pritvirtinta žymena, kurioje pateikta ši informacija:

  • žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas;
  • kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta;
  • bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai;
  • telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui;
  • kita reikalinga informacija.

Patariama rinktis lengvai valomus, plaunamus, dezinfekuojamus žaislus

Žaidimų patalpose siūlomi žaislai turi atitikti vaikų amžių, neturi kelti pavojaus vaikų sveikatai (dėl rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais palietus odą, gleivinę, akis), turi būti švarūs. Žaidimų patalpos ir jose esanti įranga bei kitas inventorius turi būti švarūs, tvarkomi, valomi kiekvieną dieną drėgnu būdu ir pagal poreikį (valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti laikomos vaikams neprieinamoje vietoje!).

Draudžiama atlikti dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją ar remonto darbus vaikams esant patalpoje

Asmenys, dirbantys su valymo, dezinfekcijos priemonėmis, turi vadovautis gamintojų instrukcijomis, saugos duomenų lapuose nurodytais sveikatos saugos reikalavimais. Žaidimų patalpose neturi būti graužikų ir nariuotakojų; prireikus atliekamas privalomas profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) teisės akto nustatyta tvarka. Žaidimų patalpų naudojimo metu atsiradę sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus defektai, galintys turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui, šalinami nedelsiant.

Eksploatuojant žaidimų aikšteles, patalpas, turi būti užtikrinta jų įrangos, įskaitant pagalbinę įrangą (tvorą, vartelius ir pan.), smūgį slopinančios dangos techninė priežiūra ir kontrolė. Žaidimų aikštelės, patalpų savininkas ar eksploatuotojas turi:

  • ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę atlikti žaidimų aikštelių, patalpų apžiūrą, kurios metu turi būti įvertinta rizika, kylanti dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai);
  • ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, jei įrangos gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip, atlikti žaidimų aikštelių, patalpų eksploatacinę apžiūrą, kurios metu turi būti įvertintas įrangos veikimas ir stabilumas, susidėvėjimas (ypač judančių detalių), konstrukcinis vientisumas;
  • užtikrinti, kad ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių būtų atlikta žaidimų aikštelių, patalpų pagrindinė metinė kontrolė, kurios metu įvertinta jų įrangos, dangos atitiktis minėtų Lietuvos standartų reikalavimams, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių (pagrindinė metinė kontrolė turi būti atlikta įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, laikantis Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimų).

Žaidimų aikštelių, patalpų įrangos ar dangos defektai, galintys kelti grėsmę vaikų saugai, turi būti nedelsiant pašalinti, jeigu to padaryti neįmanoma, reikia užtikrinti, kad įranga nebūtų naudojama (ji blokuojama ar pašalinama).

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Rasa Čepauskaitė

Tel. (8 41) 596387

El. p. rasa.cepauskaite@nvsc.lt


Paskutinį kartą redaguota: 2019-06-12 14:33